Worst Jujutsu Kaisen Side Characters, Ranked

10

Junpei Yoshino

9

Momo Nishimiya

8

Kiyotaka Ichiji

7

Noritoshi Kamo

6

Mai Zenin

5

Yoshinobu Gakuganji

4

Jogo 

3

Naobito Zenin

2

Mahito

1

Naoya Zenin

CHECK OUT MORE TRENDING TOPICS ON