hashiras from demon slayer ranked by style

9

muichiro tokito

8

sanemi shinazugawa

7

mitsuri kanroji

6

obanai iguro

5

gyomei himejima

4

giyu tomioka

3

kyojuro rengoku

2

shinobu kocho

1

tengen uzui

STAY UPDATED 

also,

IN ANIME

BY SEEING

WHAT'S TRENDING