ALL  Hashiras 

Demon slayer

Cross

flower  hashira

kanae kocho

flame Hashira

kyojuro rengoku

flame Hashira (former)

shinjuro rengoku

Insect Hashira

shinobu kocho

love Hashira

mitsuri kanroji

mist Hashira

muichiro tokito

Serpent Hashira

obanai iguro

Sound Hashira

tengen uzui

stone Hashira

gyomei himejima

thunder Hashira (former)

jigoro kuwajima

Water Hashira

giyu tomioka

Water Hashira (former)

sakonji urokodaki

Wind Hashira

sanemi shinazugawa